Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, en de informatie op deze site afkomstig is van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, kan Kepser niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Kepser wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand en aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de op deze site verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen. Kepser garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Kepser niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Kepser wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De informatie op deze site is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Kepser, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kepser, de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.